Napelem támogatás

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17Legfontosabb tudnivalók:

1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.


Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: kútfúrás; vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; háztartási törpe-vízmű.

3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be:
Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun- Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

Előleg igénylése:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.


Tanyánként a támogatási összeg felső határa tevékenységek szerint:
- háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
- háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében: maximum 2 millió forint;
- háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: maximum 4 millió forint.A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJAA támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

- Személy igazolvány és lakcím kártya mindkét oldalának másolata;
- Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem, vagy nem kizárólagosan a támogatást igénylő tulajdonában van, a tulajdonos/tulajdonosok és közötte fennálló közeli hozzátartozói viszony igazolására anyakönyvi kivonat(ok) másolata, anyakönyvi hatósági bizonyítvány, vagy jegyzői igazolás;
- Önkormányzat esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
- A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosának/tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata a fejlesztéshez;
- A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
- Az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 3. pontjában meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat mindkét célterület esetében;
- A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentum (amennyiben releváns);
- Az ÉNGY-ben nem szereplő tételekre: kiadási tételekre vonatkozóan három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását.
- Építési beruházások esetén: építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, metszeteket);

Nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési - műszaki tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat (alaprajzokat, metszeteket);
- Vízjogi engedélyköteles beruházások esetén: a vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtott építészeti -műszaki tervdokumentáció, a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása;
- A beruházással érintett ingatlan, ha nem az ügyfél tulajdonában van, mellékelni szükséges a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosának/tulajdonosainak a hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az ügyfél jogosult a terület használatára az üzemeltetési időszak végéig.
- Eszköz, illetve gép, berendezés beszerzése esetén a műszaki leírást;
- Villamosenergia-ipari építési engedélyköteles beruházások esetén:
a, a villamosenergia - ipari építési engedélyezési eljárás megindításának igazolása, - az engedélyezési eljáráshoz benyújtott építészeti - műszaki tervdokumentáció,
b, villamosenergia-ipari engedélyező illetékes hatósági nyilatkozat, amennyiben a beruházás nem engedélyköteles,
c, hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén a felhívás 3.4.1.1. II. f) pontja szerinti csatlakozási szerződés és/vagy hálózati csatlakozásra adott ajánlat másolata, valamint – amennyiben releváns – a díjvisszatérítés lehetőségének lemondására vonatkozó nyilatkozat, illetve igazoló dokumentum, hogy a nyilatkozat a szolgáltató részére átadásra került.